پایه میز خرپا

املاک فرهنگ
پایه میز Truss
پایه میز Truss