باشگاه فیتنس R1

موضوع پروژه: اجرای پله ورودی، دیواره ورودی و ستون های باشگاه

متراژ: 110 متر مربع

موقعیت: گیشا

معمار: آقای بیگدلی

باشگاه فیتنس R1
باشگاه فیتنس R1
باشگاه فیتنس R1
باشگاه فیتنس R1
باشگاه فیتنس R1
باشگاه فیتنس R1

Go to top